Nabi Isa Mengajarkan Tauhid

Bookmark and Share


Nabi Isa Alaihissalam adalah nabi yang dijungjung tinggi dan dihormati oleh kaum muslimin.Beliau diutus oleh Allah Swt kepada Bani Israil untuk mengajarkan tauhid yaitu menyembah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Hal ini terungkap dalam surat al-Maidah : 72 “Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata :”Sesungguhnya Allah itu dialah Almasih putra Maryam. Padahal Almasih (sendiri) berkata,:”Wahai Bani Israil Sembahlah AllAh, Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan (sesuatu dengan) AllAh, maka sungguh AllAh mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah di neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu”

Kemudian dalam ayat 73-76, Allah berfirman :”Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang -orang kafir diantara mereka akan ditimpa azabyang pedih. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Alloh dan memohon ampunan kepada-Nya? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Almasih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelum pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan ) kepada mereka (ahli kitab), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh keinginan mereka) Katakanlah (Muhammad) :”Mengapa mereka menyembah yangselain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?” Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”
Melalui ayat tersebut, jelas sekali bahwa yang diajarkan oleh Nabi Isa adalah Laa Ilaha Illallah yang artinya Tidak ada Tuhan (yang wajib disembah dan diikuti) kecuali Allah”. Sebagai seorang Rasul, nabi Isa bertugas menyampaikan risalah kebenaran yaitu agar tidak ada yang disembah di belahan muka bumi ini kecuali hanya ALLAH yang ESA dan MAHA PENYAYANG kepada makhluknya….

Kuswari Miharja